Zespół Szkół w JedliczuZespół Szkół w Jedliczu


www.efs.gov.pl

O projekcie

            Projekt   pn. „Motywujemy  uczniów  Zespołu  Szkół  im.  Armii  Krajowej w Jedliczu do dalszego  kształcenia  i  rozszerzamy  ich  kwalifikacje  zawodowe” jest realizowany jest przez Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu w ramach Priorytetu IX.  Rozwój  wykształcenia  i kompetencji w regionach,  Działanie 9.2  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu: od 01.08.2010 r. do 31.07.2012 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych zwiększających szanse na lokalnym rynku pracy 73 uczniów i 24 uczennic w okresie 2010 – 2012.

Cele szczegółowe:
- zmniejszenie   występujących    braków  edukacyjnych  wśród  44   uczniów  oraz  10  uczennic  poprzez  udział  w zajęciach   przygotowujących  do  matury i  egzaminów  wstępnych  na studia z matematyki,  informatyki,  języka angielskiego i języka niemieckiego,
- podniesienie poziomu zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przez 20 uczniów i 4 uczennice poprzez udział w zajęciach przygotowujących do egzaminu zawodowego, - podniesienie poziomu motywacji 54 uczniów i 18 uczennic do dalszego kształcenia zawodowego poprzez doradztwo zawodowe i wyjazdy edukacyjne,
- dostosowanie  kwalifikacji  zawodowych  36  uczniów  i  14  uczennic  do lokalnego  rynku  pracy  poprzez  udział w dodatkowych kursach zawodowych.

W ramach projektu bezpłatnie oferujemy:
- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, informatyki, z języka angielskiego i niemieckiego;
- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze przygotowujące do egzaminu zawodowego;
- doradztwo zawodowe,
- szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe z zakresu: spawania metodą TIG lub MAG, obrabiarek sterowanych numerycznie, prawa jazdy kat. B, obsługi kasy fiskalnej.

Rekrutacja  odbywa się  poprzez  złożenie  deklaracji   uczestnictwa  w  Biurze  Projektu  ( Zespół  Szkół  im.  AK w Jedliczu, pokój nr 2).
Wartość projektu wynosi 429.789,44 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 371.767,87 zł.